Žaidimų nuoma

Nuomos sąlygos ir taisyklės

  1. Nuomos objektas, Nuomininkas ir Nuomotojas:

1.1 Nuomos objektas – tai stalo žaidimas ir/ar kortų žaidimas ar vieno iš jų papildymas atskirai ar kartu su žaidimu (toliau – Nuomos objektas);

1.2 Nuomininkas – tai asmuo ar asmenų grupė, norinti išsinuomoti žaidimą ir/ar jo papildymą (toliau – Nuomininkas);

1.3 Nuomotojas – tai asmuo, nuomojantis žaidimą ir/ar jo papildymą (toliau – Nuomotojas).

  1. Nuomos laikotarpis, kaina ir užstatas:

2.1 Nuomos laikotarpis – tai terminas, kuriam yra nuomojamas Nuomos objektas.

Nuomos laikotarpiai gali būti: viena ar kelios dienos, savaitgalis (nuo penktadienio iki sekmadienio) ir savaitė (7 dienos).

Nuomos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo momento ir tęsiasi iki sutarto nuomos laikotarpio pabaigos, pavyzdžiui: nuomos laikotarpis – viena diena,

Nuomos objektas buvo perduotas 18 val., nuomos laikotarpis baigiasi kitos dienos 18 val.;

jei nuomos laikotarpis – savaitgalis, o Nuomos objektas buvo perduotas penktadienį 19 val., tai nuomos laikotarpio pabaiga yra ateinančio pirmadienio 19 val.;

ir jei nuomos laikotarpis yra savaitė, o Nuomos objektas buvo perduotas ketvirtadienį 16 val., tai nuomos laikotarpio pabaiga yra ateinančios savaitės ketvirtadienis 16 val.

2.2 Nuomos kaina – tai Nuomotojo nustatyta pinigų suma už sutartą nuomos laikotarpį.

Ji (nuomos kaina) priklauso nuo nuomos laikotarpio bei Nuomos objekto vertės, ją nustato Nuomotojas.

2.3 Užstatas – tai pinigų suma, kuri paliekama Nuomotojui iki nuomos laikotarpio pabaigos. Užstato dydį nustato Nuomotojas ir jis priklauso nuo Nuomos objekto vertės.

  1. Nuomos objekto Perdavimas ir Priėmimas:

3.1 Perdavimo metu Nuomininkas perduoda Nuomotojui užstatą už Nuomos objektą ir gauna tvarkingą Nuomos objektą iš Nuomotojo.

Jei nuomos laikotarpis yra viena diena, tai tuo pat metu suderinamas ir priėmimo (nuomos objekto grąžinimo) laikas.

Jei nuomos laikotarpis yra daugiau nei viena diena, Nuomininkas su Nuomotoju turi suderinti Nuomos objekto grąžinimo laiką prieš nuomos laikotarpio pabaigą;

3.2 Nuomos objekto priėmimas – tai tvarkingo Nuomos objekto grąžinimas Nuomotojui, kurio metu sutartu laiku Nuomininkas grąžina tvarkingą Nuomos objektą ir atgauna pinigų sumą, lygią sumai atėmus iš užstato nuomos kainą už praėjusį nuomos laikotarpį.

Nuomos objektas priėmimo metu turi būti tvarkingas. Šio įsipareigojimo pažeidimo atveju Nuomotojas patikrinęs Nuomos objektą įvertina patirtus nuostolius ir juos atima iš likusios pinigų sumos (užstato iš kurio buvo atimta nuomos kaina), kurią Nuomotojas grąžina Nuomininkui.

Pažymima, kad dalis defektų ir/ar pažeidimų negali būti rasti priėmimo metu atliekamu pirminiu Nuomos objekto patikrinimu, apie juos Nuomotojas privalo pranešti Nuomininkui iki priėmimo dienos pabaigos.

  1. Kitos šalių teisės ir pareigos:

4.1 Nuomininkas yra visiškai atsakingas už tinkamą Nuomos objekto naudojimą. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už žalą ir nuostolius, kurie gali atsirasti dėl netinkamo Nuomos objekto naudojimo;

4.2 Nuomos objektas gali buti naudojamas tik pagal tiesioginę jo paskirtį ir Nuomininkas privalo užtikrinti, kad visi asmenys, kurie naudosis Nuomos objektu juo naudotųsi tinkamai.

4.3 Nuomininkas pastebėjęs Nuomos objekto defektus ar kitus pažeidimus privalo informuoti Nuomotoją kiek įmanoma greičiau;

4.4 Nuomininkas neturi teisės be Nuomotojo sutikimo pernuomoti ar kokiais kitais pagrindais perleisti tretiesiems asmenims, modifikuoti, įkeisti arba kitokiu būdu perdaryti Nuomos objektą;

4.5 Dėl kokių nors priežasčių praradęs Nuomos objektą Nuomininkas turi atlyginti patirtus Nuomotojo nuostolius;

4.6 Nuomininkas privalo surūšiuoti visus Nuomos objekto komponentus taip kaip ir juos rado surūšiuotus Nuomotojo. Netvarkingo Nuomos objekto grąžinimas yra vertinamas kaip papildomos sąnaudos Nuomotojui kurias Nuomininkas turi kompensuoti;

4.7 Nuomotojas privalo pranešti Nuomininkui apie kitus rastus defektus ir/ar pažeidimus jei jie atrandami tą pačią priėmimo dieną, dar jai nepasibaigus.

  1. Atsakomybė:

5.1 Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti Nuomos objektą, būtina apie tai pranešti Nuomotojui ir nuo vėlavimo trukmės Nuomotojas nustatys, kokie buvo patirti nuostoliai;

5.2 Nuomininkas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl Nuomos objekto praradimo, ir už nuostolius, padarytus Nuomos objektui jį naudojant, kiek tai nėra įprasto nusidėvėjimo pasekmė;

5.3 Jeigu Nuomininkas pablogina (įprastas nusidėvėjimas nėra pabloginimas) Nuomos objekto būklę arba Nuomos objekto būklė pablogėja dėl veiksmų, dėl kurių neigiamų pasekmių atsiradimo atsakomybė tenka Nuomininkui, jis privalo visiškai atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius bei išlaidas.

Atitinkamai Nuomininkas visais atvejais yra atsakingas už Nuomos objekto praradimą (įskaitant vagystę) ir/ar Nuomos objekto sunaikinimą, išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybių sukeltus atvejus.

Apie Nuomos objekto praradimą arba sunaikinimą Nuomotojas turi būti informuojamas kiek įmanoma greičiau.

  1. Nuomos objekto Naudojimas:

6.1 Rekomenduojama Nuomos objekto komponentus (token’us, kubelius ir panašiai) išberti į mažus puodelius/dubenėlius, tokiu būdu lengviau išvengti jų (komponentų) susimaišymo ir pasimetimo;

6.2 Nepalikite Nuomos objekto ar jo komponentų lengvai pasiekiamoje vietoje be priežiūros jei turite mažų vaikų ar naminių gyvūnėlių, taip išvengsite nelaimingų atsitikimų ar papildomų nuostolių;

6.3 Patartina nederinti riebaluoto ir/ar lipnaus maisto ir/ar gėrimų su Nuomos objekto naudojimu vienu metu, taip išvengsite Nuomos objekto defektų ir kitų pažeidimų;

6.4 Nuomos objektas skirtas naudoti tik pagal jo tiesioginę paskirtį, Nuomos objekto naudojimas ne pagal paskirtį Nuomininkui gali atnešti nenumatytų nuostolių.

  1. Kitos nuostatos:

Visa informacija, susijusi su šalių nuomos santykiais bei jų vykdymu, laikoma konfidencialia.